Thông tin dự án

Vị trí địa lý: Miền Nam Việt Nam như: Vũng Tàu, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng

Quy mô: Tổng công suất của các dự án theo quy hoạch khoảng 50 MWP.

Cụ Thể:

  • Bình Thuận: 8.5 MWP
  • Lâm Đồng: 16 MWP
  • Đắk Lắk và Nha Trang: 10 MWP
  • Vũng Tàu: 3 MWP