Thông tin dự án

Vị trí địa lý: Tỉnh Đắk Lắk

Quy Mô:

  • Xã M’Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk 400 ha
  • Mù Căng Chải: 5 ha
  • Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An: 5 ha
  • Xã Đắk Phơi, Huyện Lắk, Tỉnh Đắk Lắk: 2 ha